ماه: ژانویه 2019

  • آهـــای خبـــردار

    آهـــای خبـــردار

    آهـــای خبـــردار مستی یا هُشیـــار؟ خوابی یا بیـــدار؟ خـــوابی یا بیـــدار؟ توو شبِ سیاه، توو شبِ تاریک از چپ وُ از راست، از دور وُ نزدیک یه نفر داره؛ جار میزنه، جـار! آهای غمی که مثلِ یه بختک؛ رو سینه ی من، شده ای آوار… از گلویِ من، دستاتوُ بردار… دستاتوُ بردار… از گلویِ من……

  • پیر سیستان

    پیر سیستان

    سر در گم است پیر سیستان. حیران به آدم های در گذر می نگرد. تند تند گام بر می دارد. از پله های برقی استفاده نمی کند. پله را ترحیح می دهد. سن و سالی از او گذشته، اما باز هم چابک است. قد کوتاهی دارد. با چین های بسیار در صورتش. آرام سخن می…