Month: آذر ۱۴۰۰

  • یک قبر و شاید مساحتی به پهنای زمین

    یک قبر و شاید مساحتی به پهنای زمین

    یکهو وسط بی دردی(چرا که می دانم همیشه ازشرایط من دردناک تر هم هست) گوشه ای متوقف شدم، نگاه کردم یا گوش دادم به آنچه که برایش در تکاپو بودم، اگر رسیدم چه می شود؟ و همه اش در فکر این بودم که اگر بدستش نیاورم، چه بد خواهد بود، اما لحظه ای فکر کردم […]