علی عبدالوند

درود، من علی عبدالوند هستم.

زاده شده در کُنجی از ایران، در اینجا (لینک انگلیسی)

در این دفتر خام ‎نوشته ‎هایی را خواهید خواند که در ردیف داستان کوتاه‎ هایی پر از شکاف ادبیاتی هستند.

ارادتمند: علی عبدالوند

Abdalvand.ali{at}gmail.com